Правила прийому

 

 • «Лікувальна справа» (Фельдшер);

 • «Сестринська справа» (Сестра медична);

 • «Акушерська справа» (Акушерка);

 • «Стоматологія ортопедична» (Технік зубний);

 • «Лабораторна діагностика лаборант» (Фельдшер-лаборант);

 • "Медико — профілактична справа" (Санітарний фельдшер)

 • "Фармацевт"

Вступні іспити:

Всі абітурієнти проходять зовнішнє тестування з біології та української мови і літератури та подають оригінали сертифікатів виданих у 2015 році разом з пакетом документів до приймальної комісії.

Перелік документів до вступу:
 1. Заява на ім’я директора коледжу

 2. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або завірену ксерокопію

 3. Паспорт (ксерокопія 1-2 сторінок та сторінка з реєстрацією місця проживання)

 4. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду

 5. 6 фотокарток (3*4 см)

 6. Юнакам приписне свідоцтво (військовий квиток)

 7. Документи, що підтверджують право на пільгове зарахування

 8. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з біології, української мови та літератури 2015 року.

 9. Ксерокопія трудової книжки, завірена адміністрацією

 10. Ксерокопія свідоцтва про шлюб (у разі заміни прізвища)

Усі ксерокопії документів завіряються за оригіналом вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому порядку.

Форми навчання: за рахунок бюджету і на контрактній основі.

В коледжі діють підготовчі курси з біології та ліплення (заняття проводяться після комплектування груп)

                                  

Правила  прийому

до  комунального  вищого навчального закладу  «Запорізький  медичний  коледж»  Запорізької  обласної  ради  у  2015  році  зі  змінами

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Запоріжжя

2015 рік

         Провадження освітньої діяльності у комунальному вищому навчальному закладі «Запорізький медичний коледж» Запорізької обласної ради (надалі – КВНЗ «ЗМК» ЗОР) здійснюється  відповідно  до  ліцензії  Міністерства  освіти  і  науки  серія АЕ  № 458533 від 08.07.2014р.

         Правила прийому до КВНЗ «ЗМК» ЗОР (надалі Правила) розроблені Приймальною комісією КВНЗ «ЗМК» ЗОР (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1172 від 15 жовтня 2014 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України за № 1390/26167  04 листопада 2014 року (надалі – Умови) та наказу Міністерства освіти і науки України від 11.06.2015 № 615 «Про внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році».

І. Загальні положення

1.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

 • вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового випробування;
 • вступний екзамен – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми вищої освіти;
 • вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до вищого навчального закладу;
 • Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
 • конкурсний бал – сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України); 
 • конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу;
 • право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до цих Правил;
 • право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;
 • рейтинговий список вступників – список вступників за спеціальностями, що формується відповідно до Умов та цих Правил;
 • співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення рекомендувати / не рекомендувати вступника до зарахування;
 • технічна помилка – описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою Приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;
 • цільовий прийом – прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до законодавства. Вступник у рік вступу має право скористатися цільовим направленням один раз.

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

1.2. Ці Правила є обов’язковими для КВНЗ «ЗМК» ЗОР.

Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо  надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством, та затверджені педагогічною радою КВНЗ «Запорізький медичний коледж» ЗОР правила прийому до КВНЗ «ЗМК» ЗОР.

1.3. Фінансування підготовки фахівців у КВНЗ «ЗМК» ЗОР здійснюється:

 • за рахунок видатків   місцевого бюджету – за державним замовленням;
 • за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
 • за ваучерами;
 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

1.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в КВНЗ «ЗМК» ЗОР на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у коледжі, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується  висновками медико-соціальної експертної комісії та в інших випадках, передбачених законом.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

1.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти місцевого бюджету здійснюються в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

1.6. Прийом до КВНЗ «ЗМК» ЗОР здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.7. У коледжі не передбачено можливостей для навчання осіб з особливими потребами.

ІІ. Організація прийому до вищого навчального закладу

2.1. Організацію прийому вступників до КВНЗ «ЗМК» ЗОР здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію КВНЗ «ЗМК» ЗОР, затвердженим  наказом керівника.

2.2. Керівник коледжу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому до КВНЗ «ЗМК» ЗОР, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником КВНЗ «ЗМК» ЗОР.

2.4. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензованого обсягу з кожної спеціальності приймається не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу державного замовлення.

Усі питання, пов’язані з прийомом до КВНЗ «ЗМК» ЗОР, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

3.2. КВНЗ «ЗМК» ЗОР  приймає на навчання осіб, які здобули неповну, базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю  у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому.

IV. Правила прийому до вищого навчального закладу

4.1. Правила прийому до КВНЗ «ЗМК» ЗОР розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі до Умов, і затверджуються педагогічною радою  вищого навчального закладу не пізніше 01 грудня 2014 року і вносяться до Єдиної бази.

4.2. Правила прийому оприлюднюються  державною мовою.

4.3. Перелік спеціальностей, за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом на навчання:

№ з/п

Напрям

Шифр спеціаль-ності

Назва спеціальності

Ліцензо-ваний обсяг

Наяв-ність бюджет-них місць

Термін навчан-ня

1

2

3

4

5

6

7

1.

1201 Медицина

5.12010101

«Лікувальна справа»

110

65

3 роки

2.

5.12010102

«Сестринська справа»

(денне в.)

100

55

3 роки

3.

5.12010102

«Сестринська справа»

(вечірнє в.)

50

3

4,5 роки

4.

5.12010201

«Лабораторна діагностика»

60

30

2 роки

5.

5.12010103

«Медико-профілактична справа»

30

2,5 роки

1

2

3

4

5

6

7

6.

1201 Медицина

5.12010105

«Акушерська справа»

30

18

2,5 роки

7.

5.12010106

«Стоматологія ортопедична»

60

2 роки

8.

1202 Фармація

5.12020101

«Фармація»

60

2 роки

                 

4.4. Перелік конкурсних предметів, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2014 року № 1120 «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2014 року за №1208/25985,  з базовим рівнем складності, зазначений у додатку № 5.

4.5. Порядок роботи приймальної комісії з 10 липня по 15 серпня 2015 року:

 • Понеділок                                                  
 • Вівторок                                                                    
 • Середа                   9.00 – 16.00                                                                                                                                                
 • Четвер                                                                                     
 • П’ятниця                                                                                         
 • 31 липня, 24 липня, 05 серпня, 08 серпня – до 18.00 годин.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначені Правилами прийому з дотриманням вимог пунктів 5.2-5.8 цього розділу.

           5.2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників на дену форму навчання розпочинається 10 липня.

 

           5.3. Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 18.00 годині 31 липня, крім випадків, передбачених пунктами 5.4 цього розділу.

5.4. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні екзамени у вищому навчальному закладі, зокрема відповідно до розділу VIII цих Правил, а також проходять співбесіду відповідно до розділу ХІ цих Правил, закінчується о 18.00 годині 24 липня. Співбесіди та вступні екзамени  проводяться з 25 липня до 31 липня.

5.5. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12 години 04 серпня.

5.6. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

на місця державного замовлення відповідно до пункту 1 розділу XVI цих Правил до 18.00 години 08 серпня;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 серпня.

             5.7. Зарахування вступників на денну форму навчання  відбувається:

 • за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 10 серпня;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності) – не пізніше 17 серпня.

5.8. Строки прийому заяв та документів на навчання за вечірньою формою навчання визначаються Правилами прийому (пунктами 5.2-5.7 V розділу), тривалість прийому документів – не більше одного місяця.

Зарахування  проводиться не пізніше 15 серпня.

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищого навчального закладу

6.1. Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до КВНЗ «ЗМК» ЗОР (далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу.

6.2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж три заяви у кожному з них. Заяви, подані  на певну спеціальність (напрями підготовки) до одного вищого навчального закладу  за різними формами навчання,  вважаються фактом подання однієї заяви.

 

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді  реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга.

 

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

6.3. У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

    6.4.    Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання;

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

6.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

    Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але  не пізніше строків, установлених у розділі V цих Правил для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

     Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

6.6. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, повинно бути не нижче 110 балів.

6.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією КВНЗ «ЗМК» ЗОР або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.8. Вступники, зазначені у розділі VIII цих Правил, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.

6.9. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених  цими Правилами.

6.10. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією коледжу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172.

6.11. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Технічного адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до КВНЗ «ЗМК» ЗОР, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

6.12.  Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних, але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті КВНЗ «ЗМК» ЗОР.

6.13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за №  960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

            6.15. Приймальна комісія коледжу перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

 

VII. Організація і проведення конкурсу

7.1.  Для конкурсного відбору осіб, які вступають до КВНЗ «ЗМК» ЗОР, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з двох предметів.

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література з базовим рівнем складності завдань, другим конкурсним (профільним) предметом є біологія.

7.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до коледжу, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів базового рівня складності завдань (балів вступних екзаменів) та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти. Бали за особливі успіхи (призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково -дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України з предмета «біологія») нараховуються з урахуванням коефіцієнтів. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється  за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною  у додатку 8 до цих Правил.   

Для обчислення конкурсного балу встановлюються наступні вагові коефіцієнти: українська мова та література – 0,3, біологія – 0,6, середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1, за особливі успіхи – 0,05.

7.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом VIII цих Правил.

7.4. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

 

VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

8.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі  мають право:

 особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95 зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880 через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання;

особи, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу.

IX. Проведення вступних екзаменів

9.1. Відповідно до пункту 3.1 розділу III та пункту 7.3 розділу VII цих Правил для проведення  вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність.

9.2. Результати вступних екзаменів  оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

9.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах  та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних екзаменів не допускається.

9.4. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.

Апеляція повинна бути обґрунтованою і подається до приймальної комісії особисто вступником у вигляді заяви на ім’я голови приймальної комісії тільки у письмовій формі.

Вступник, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному екзамені, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються і не розглядаються.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника не пізніше наступного дня після її подання.

При поданні апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата, час і місце розгляду апеляції.

Під час розгляду апеляції сторонні особи, за винятком вступника, апеляція якого розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його роботи. Вступнику пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

Рішення апеляційної комісії розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії.

9.5. Відомості щодо результатів вступних екзаменів  формуються в Єдиній базі.

X. Цільовий прийом до вищого навчального закладу

10.1. Цільовий прийом організовується:

 • відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості".

10.2. Особи, які вступають до вищого навчального закладу на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане районними державними адміністраціями (органами виконавчої влади).

10.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.

          10.4. Учасники цільового прийому зараховуються на навчання за окремим конкурсом з урахуванням обсягу державного замовлення та встановленої квоти.

         Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів без урахування категорій вступників, зазначених у пункті 1 розділу XII цих Правил.

       10.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала  загального рейтингового списку.

XI. Зарахування за співбесідою

11.1. За результатами співбесіди зараховуються  до КВНЗ «ЗМК» ЗОР особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.

11.2. Програму співбесіди із зазначеною категорією осіб затверджує голова приймальної комісії.

11.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

XII. Зарахування поза конкурсом

12.1.  Поза конкурсом зараховуються:

 • особи, яким відповідно до Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано таке право;
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
 • особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

12.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 12.1 цього розділу, встановлюється приймальною комісією вищого навчального закладу і не повинно бути більше 20 відсотків від обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного вищому навчальному закладу, але не менше одного місця. Зарахування осіб, визначених у пункті 12.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

12.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 12.1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 12.2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до  конкурсного бала.

XІІІ. Право на першочергове зарахування

13.1. Право на першочергове зарахування до вищого навчального закладу мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право.

13.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 13.1 цього розділу.

XIV. Формування та оприлюднення  списку вступників, рекомендованих до зарахування

14.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених  в пункті 7.2 розділу VII, пункті 1 розділу XII та пункті 1 розділу XIII цих Правил.

          14.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;
 • вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за конкурсом.

14.3. У межах кожної зазначеної в пункті 14.2 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу XIII цих Правил:
 • осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;
 • осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;
 • осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

14.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування.

14.5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та  оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті вищого навчального закладу.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 14.4 цього розділу.

XV. Надання рекомендацій для зарахування

15.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 5.6 розділу V цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі ХIV цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.

 

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення.

15.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у пунктах  5.5, 5.6  розділу V цих Правил.

15.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії КВНЗ «ЗМК» ЗОР.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу.

XVI. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

16.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 5.5 розділу V цих правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, до приймальної комісії КВНЗ «ЗМК» ЗОР. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

 

    16.2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 5.6 розділу V цих   Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 

XVII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

         

           17.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, до приймальної комісії КВНЗ «ЗМК» ЗОР).

          Приймальна комісія не пізніше 18 години 12 серпня надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування відповідно до пункту 16.1 та 16.2 до розділу XVI цих Правил.

 

          Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

          17.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії коледжу.

 

          17.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 16.1 розділу XVI цих Правил.

 

          Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

 

          Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 

          17.4. При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами та спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

 

          При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або  спеціальностями та формами навчання,  крім двох денних,   за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVIII. Наказ про зарахування

18.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються  в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки встановлені в пунктах 5.7 та 5.8 розділу V цих Правил.

18.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 21.5 розділу ХХІ цих Правил.

 

Вступники можуть бути відраховані з КВНЗ «ЗМК» ЗОР за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані  ними.

 

На звільнені при цьому місця до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей.

 

18.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 16.1 розділу XVI цих Правил.

 

18.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої коледжу квоти.

XIX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

          19.1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають  в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах,  мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за  кошти Державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

         Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

 

19.2. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового  захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

 

 

 

XX. Зарахування до вищого навчального закладу на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

          20.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з КВНЗ «ЗМК» ЗОР, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 17.2 і 17.3 розділу XVII цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

 

20.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XXI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищого навчального закладу

21.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу масової інформації. Порядок акредитації журналістів в приймальній комісії КВНЗ «ЗМК»ЗОР визначається існуючим законодавством України.

21.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки  України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

21.3. КВНЗ «ЗМК» ЗОР зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію спеціальностей. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною  спеціальністю, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та за цільовим прийомом, повинні оприлюднюватися на інформаційному стенді приймальної комісії і на офіційному веб-сайті коледжу  не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

21.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії і на офіційному веб-сайті КВНЗ «ЗМК» ЗОР.

21.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного  оцінювання є підставою для відрахування студента.

21.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за спеціальностями, перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищого навчального закладу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів Х-ХІІІ цих Правил.        

 

 

ХХІІ. Умови поселення вступників та студентів до гуртожитку.

 

            22.1. Всі іногородні абітурієнти під час подачі заяв та документів та студенти на термін навчання забезпечуються місцем проживання у гуртожитку.

 

            Розміщення вступників та студентів у гуртожитку, умови проживання, права і обов’язки мешканців визначаються Положенням про студентський гуртожиток КВНЗ «ЗМК» ЗОР, розробленим у відповідності до Примірного положення про студентський гуртожиток, погодженим з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією коледжу. (Положення додається.)

         

Додаток 8
до Умов прийому до вищого
навчального закладу України
в 2015 році

Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого
за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

2015-5