Положення про СНТ

Положення про студентське наукове товариство (СНТ)


Студентське наукове товариство (СНТ) – є добровільною організацією студентів, які цікавляться проблемами сучасної медицини, фармації, біологічних та хімічних наук і мають здібності до самостійної творчої та науково-дослідної роботи. СНТ органічно пов’язане з навчально-виховним процесом у коледжі. Участь в діяльності СНТ розширює світогляд майбутнього спеціаліста, привчає його до самостійної повсякденної роботи, серйозного та вдумливого аналізу питань, що вивчаються сучасною медициною та фармацією, до творчого вирішення задач та більш глибокого засвоєння матеріалу. У СНТ студент усвідомлює необхідність постійної професійної самостійної самоосвіти. Формує навички щодо роботи над собою, допомагає формуванню морально-етичних та професійно-деонтологічних основ діяльності фахівців. Робота у СНТ розвиває та закріплює низку спеціальних професійних навичок та вмінь, поглиблює та поповнює теоретичні знання. За роки існування гуртків склалися певні форми роботи, які тепер стали традиційними. Це конференції, семінари, олімпіади, конкурси.
У СНТ студенти під керівництвом досвідченого педагога готуються до проведення пошуково-науково-дослідної роботи, навчаються реферувати літературу та виступати на конференціях, проводять експериментальні дослідження, спочатку під контролем керівника, а потім – самостійно. Підготовлені студенти проводять пошуково-науково-дослідну роботу разом з викладачами, виступають з результатами роботи на конференціях. Через гуртки здійснюється зв’язок з учасниками пошуково-науково-дослідної роботи студентів.
Кожен рік СНТ проводить підсумкову конференцію.
Від знайомств з медичною та фармацевтичною науковою літературою та малих експериментів у студентському гуртку – до самостійної наукової роботи – це шлях члена СНТ.
СНТ сприяє підвищенню якості спеціальної підготовки студентів. Участь у діяльності СНТ поширює загальний та професійний світогляд майбутніх спеціалістів, навчає самостійності, більш глибокому засвоєнню матеріалу.

І. Задачі СНТ
•сприяння медичному коледжу у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, навчання студентів навичкам пошуково-науково-дослідної роботи;
•навчання студентів методам лабораторних та клінічних досліджень, знайомство із сучасною медичною, біологічною, фармацевтичною  та хімічною літературою, засвоєння нових методів наукових досліджень, діагностики, лікування та профілактики захворювань;
•сприяння впровадженню в практику охорони здоров’я досягнень медичної та фармацевтичної науки;
•організація та проведення тематичних студентських конференцій, олімпіад, семінарів, виставок студентських робіт;
•організація та участь в лекторській та санітарно-просвітницькій роботі серед населення, студентів гуртожитку, у школах, ліцеях тощо;
•робота з професійної орієнтації школярів та абітурієнтів.

ІІ. Структура СНТ
Структурними одиницями СНТ є:
1.Рада СНТ.
2.Студентський гурток (первинна структурна одиниця).
3.До складу гуртка повинно входити не менш, ніж 7 членів товариства.

Усі гуртки, які входять до складу СНТ поділяють на три секції:
•секція природничо-наукових дисциплін;
•секція професійних та практичних дисциплін;
•секція гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.
Корегує роботу секції – керівник секції.

Діяльність гуртка будується, виходячи з таких принципів:
•поглиблене вивчення студентами навчального матеріалу з обраної дисципліни, набуття навичок науково-дослідної роботи, засвоєння методів та методик експериментальних і клінічних досліджень;
•проведення студентами та членами гуртка просвітницької роботи серед населення.

Для виконання вищенаведених принципів студентський гурток:
•не менш одного разу на місяць проводить засідання з обговоренням матеріалів доповідей, реферативних повідомлень, результатів досліджень, клінічних розборів тощо;
•надає допомогу в організації та проведенні навчально-методичної роботи;
•організує конференції;
•приймає участь у конференціях, які організує Рада СНТ;
•організує та бере участь в лекторській та санітарно-просвітницькій роботі серед населення;
•періодично висвітлює роботу членів гуртка у вигляді наочної інформації, публікацій тощо.

Студентські конференції проводяться в два етапи:
•секційні засідання;
•пленарне засідання.

Члени гуртка:
•проводять систематичну науково-дослідну, санітарно-просвітницьку роботу;
•приймають участь у пошуково-дослідній роботі гуртка;
•реферують вітчизняну та іноземну літературу;
•засвоюють різні методи діагностики та об’єктивного дослідження хворих;
•знайомляться з передовими формами роботи;
•приймають участь у проведенні різноманітних лікувальних маніпуляцій, у розборі тематичних хворих, обробці матеріалів історій хвороб;
•вивчають лабораторну та медичну апаратуру;
•засвоюють основні методи експериментального, лабораторного та клінічного досліджень;
•виконують за дорученням керівника конкретні завдання;
•аналізують та узагальнюють результати експериментального, лабораторного та клінічного досліджень у вигляді статей і доповідей;
•приймають участь у проведенні екскурсій в медичні установи тощо.
Організаційна робота гуртка виконується секретарем гуртка, який обирається на засіданні членів студентського гуртка.

До обов’язків секретаря належать:
•складання разом з керівником плану роботи гуртка;
•систематичне проведення організаційної роботи;
•сприяння своєчасному виконанню плану робіт членами гуртка;
•систематичне інформування ради СНТ про роботу гуртка;
•періодичний звіт про роботу гуртка.

ІІІ. Рада СНТ
Рада СНТ – виконавчий орган студентського пошуково-науково-дослідного товариства, який здійснює керівництво роботою у перервах між підсумковими конференціями.
Рада СНТ обирається відкритим голосуванням на підсумковій конференції та складається з голови, заступника, керівників секцій, відповідального секретаря та членів Ради СНТ, кількість яких встановлюється конференцією.

 Рада СНТ виконує функції:
•керівництво роботою товариства, координація діяльності гуртків;
•сприяння комплексній розробці гуртками пошукових-дослідних тем;
•сприяння організації нових студентських гуртків;
•організація та проведення тематичних конференцій та щорічних підсумкових конференцій;
•надання допомоги студентським гурткам у проведенні конференцій;
•допомога керівництву СНТ у підборі кращих студентських робіт для представлення на конференції, конкурсах та публікаціях;
•організація лекцій та зустрічей студентів з діячами науки, культури та мистецтва;
•організація конкурсів на виявлення кращих гуртків, лекторів, студентських робіт;
•здійснення зв’язку з іншими медичними коледжами України, організація обміну делегаціями та студентськими роботами;
•винесення питань, які стосуються роботи СНТ, на розглядання.
Найвищим органом СНТ є підсумкова конференція членів СНТ коледжу, на якій заслуховується звіт Ради СНТ за минулий рік та обирається новий склад Ради СНТ. Підсумкова конференція проводиться щорічно.

ІV. Права та обов’язки членів СНТ
СНТ коледжу складається з членів гуртків. Членом гуртка можне стати кожен студент, що не має академічних заборгованостей та який бажає поглибити і розширити свої знання, навчитися реферувати літературу, вивчати сучасні методи досліджень, приймати участь у пошуково-дослідницькій роботі.
Член гуртка повинен:
•дотримуватися всіх вимог дійсного положення про СНТ;
•виконувати рішення Ради СНТ;
•розширювати свою загальну та спеціальну підготовку;
•відвідувати конференції;
•приймати участь у всіх заходах, які проводить гурток та Рада СНТ;
•проводити пошукову та науково-дослідну роботу.

Член гуртка має право:
•брати участь у всіх заходах, які проводить гурток;
•переходити з одного гуртка до іншого, повідомляючи керівника та секретаря гуртка;
•користуватися бібліотекою коледжу;
•приймати участь у студентських експедиціях та екскурсіях;
•бути присутнім та виступати з доповідями на студентських конференціях;
•представляти свої роботи для публікації у збірниках, які випускає СНТ.

V. Перелік необхідної документації Ради СНТ
1.Річний план роботи СНТ.
2.План роботи гуртків по секціям.
3.Листування.
4.Річні звіти гуртків.
5.Накази директора коледжу.
6.Перелік робіт, нагороджених на підсумкових студентських конференціях.
7.Перелік студентських робіт, нагороджених на конкурсах.
8.Програми та тези підсумкових студентських конференцій медичного коледжу.
9.Довідки, інформація.
10.Участь студентів медичного коледжу в роботі підсумкових студентських конференцій в інших коледжах, університетах.

VI. Документація викладача, який відповідає за студентський гурток
1.Річний план роботи гуртка.
2.Перелік гуртківців із зазначенням секретаря.
3.Протоколи засідань гуртка.
4.Тематика досліджень.
5.Перспективний план роботи гуртка.
6.Перелік робіт студентів, представлених на підсумкову студентську конференцію.